A 12 Pontból álló Szabály


HOME

Kérdések és Feleletek (Q&A)

A 12 Pontból álló Szabály

Kipling

Platón - A Barlang Hasonlat

Maçons Célčbres

Contact

   

A Szabadkőművesség egy olyan, beavatáson alapuló testvéri társaság, amelynek hagyományaink szerint alapja: hit az Istenben, akit mi a Világegyetem Nagy Építőmesterének nevezünk.

A Szabadkőművesség ennek a testvéri társaságnak az "Ősi Kötelmeire” és "Mérföldköveire” hivatkozik, amelyek a Szövetség mindazon sajátos hagyományainak teljes betartását igénylik, melyek ezen fennhatóság regularitásához nélkülözhetetlenek.

A Szabadkőművesség olyan Szövetség amelyhez csak azok a szabad és  tiszteletreméltó férfiak tartozhatnak, akik vállalják, hogy egész életükben követik és gyakorolják a testvériesség, a béke- és emberszeretet elveit.

A Szabadkőművesség ily módon, a tagjai erkölcsi tökéletesedése révén, az egész emberiség tökéletesítésére törekszik.

A Szabadkőművesség kivétel nélkül megköveteli tagjaitól a rituálék és a szimbolika pontos és lelkiismeretes követését, ami a spiritualitáson és a beavatáson alapuló úton egy sajátos tudás eléréséhez vezet.

A Szabadkőművesség megköveteli minden tagjától minden egyes ember véleményének és hitének tiszteletbentartását. Tiltja körében a politikáról vagy vallásról való beszélgetést, vitát.
Ily módon egy állandó testvéri szövetség központja létesül, ahol  toleráns együttérzés és gyümölcsöző harmónia uralkodik vagy jön létre olyan emberek között, akik másképpen idegenek maradnának egymás számára.

A Szabadkőművesek a Szentírásra teszik le az esküt, azért, hogy az eskünek egy ünnepélyes és szakrális jellege legyen, amely nélkülözhetetlen az örökös maradandóságához

A Szabadkőművesek a profán világon kívül gyűlnek össze páholyukban, ahol mindig jelen van a Szövetség három Nagy Világossága: a Szentírás, a Szögmérő és a Körző, hogy ezekkel, rituáléjukat buzgósággal és szorgalommal követve, a Szövetség Alkotmánya, azaz Általános Szabályai és Alapelvei szerint dolgozzanak.

A Szabadkőművesek csak nagykorú, makulátlan hírnevű, tisztességes, egyeneslelkű és titoktartó férfiakat fogadhatnak be a páholyaikba, akik mindenben méltók arra, hogy testvérré váljanak és alkalmasak arra, hogy felismerjék az emberi világ határait és az Örökkévaló Végtelen hatalmát.

A Szabadkőművesek a páholyokban a hazaszeretetet ápolják, és tiszteletben tartják a törvényeket és a törvényes hatóságokat. A munkát tekintik az emberiség fő kötelességének, s annak minden formáját egyaránt tisztelik.

A Szabadkőművesek példamutatóan bölcs, férfias és derék cselekedeteikkel járulnak hozzá a Rend kisugárzásához, mindezt a szabadkőműves titok megtartásával teszik.

A Szabadkőművesek tisztességgel,  segítségnyújtással és testvéri védelemmel tartoznak egymásnak még életük kockáztatásának árán is. Gyakorolják annak művészetét, hogy minden helyzetben megtartják a nyugalmukat és kiegyensúlyozottságukat, ami nélkülözhetetlen a tökéletes önuralomhoz.