Kérdések és Feleletek


HOME

Kérdések és Feleletek (Q&A)

A 12 Pontból álló Szabály

Kipling

Platón - A Barlang Hasonlat

Maçons Célčbres

Contact

 

Mi a szabadkőművesség ?

A szabadkőművesség az Európában legrégebben működő, beavatáson alapuló közösség: a humanista és szellemi tökélesedés erkölcsi iskolája.  Eszközei a középkori katedrálisokat építő kőművesek szimbólumokban megfogalmazott szerszámai, melyeket az ősi időkből örökölt allegorikus történetek előadása közben használnak.

Mi a páholy ?

Páholynak nevezik az alapszervezetet és annak székhelyét, ahol a szabadkőművesek találkoznak filozofikus és spirituális tevékenységük céljából. Egyedül a páholynak van arra joga, hogy új tagokat avasson be és szimbolikus szabadkőműves fokokat (inas, legény, mester) adományozzon.  Tisztségviselőit a jelenlevő testvérek összessége választja meg demokratikus módon.
A páholy nem képvisel független egységet, mert szervezetileg illetve doktrína szempontjából a nagypáholyhoz tartozik, de történelmileg korábbi keletű a nagypáholynál és ma is léteznek nagypáholyoktól független páholyok. 
A páholy élén a főmester áll, akit két felügyelő és egyéb tisztségviselők (szónok, titkár, kincstáros, stb.) segít.

Mi a Nagypáholy ?

Az első nagypáholyt 1717-ben alapította Angliában négy páholy, amelyek szükségét érezték egy koordinációs struktúrának. A nagypáholy teljes szuverenitással bír saját területén belül, és nem létezik olyan nemzetek feletti szabadkőműves szervezet, amelynek székhelye külföldön volna, és amelytől függene. Országonként csak egy szabályos nagypáholy létezik, élén a nagymesterrel és különböző főtisztségviselőkkel. A nagypáholy adminisztratív és doktrináris hatalommal rendelkezik és felhatalmazással bír arra, hogy más olyan nagypáholyokat elismerjen, amelyek kölcsönös elismerési kritériumaiknak megfelelnek, cserében biztosítja a nemzetközi egyezmények betartását saját területén, mivel a nagypáholy garantálja, hogy a fennhatósága alá tartozó páholyok a regularitás követelményeinek megfelelnek.

Hogyan válik valaki szabadkőművessé ?

A szabadkőművességnek nincs szándékában új tagok toborzása, viszont nyitva áll bárki számára, tekintet nélkül felekezeti, faji, nemzetiségi hovatartozására vagy társadalmi helyzetére. A jelentkező olyan férfi lehet, aki legalább 24 éves, szabad és jó erkölcsű. Az Istenben való hit alapfeltétel, ugyanúgy, mint a büntetlen múlt. Állampolgári kötelességének ellentmondó eskü letételére soha senkit nem kérnek.

Miért kell a beavatás ?

Nem mindenki beavatható, anélkül, hogy az a személyére vonatkozó értékítéletet jelentene. A beavatás egy olyan ünnepélyes aktus, amely a test és a lélek együttesét veszi igénybe az egyén változásra és tökéletesedésre irányuló megrendíthetetlen  elhatározásával. A beavatás lehetővé teszi az egyén számára, hogy integrálja személyiségének különböző területeit, hogy szembesüljön bensőjének végtelenségével és evilági kötelezettségeivel. Az Istenben való hit kijelöli méltó helyét a Teremtés egészében.
A beavatás ősidők óta jelen volt minden kultúrában, különös elevenséggel Afrikában, ahol ma is léteznek beavatáson alapuló férfi és női társaságok, de egymással nem keveredve.

Mit jelent a szabadkőművességben a regularitás ?

A regularitás kérdése csak akkor jelent meg élesen, amikor az emberi társulások óriási sokszínűségében alapelveket kellett találni arra, hogy a nagypáholyok milyen kritériumok alapján ismerjék el egymást. 
Mivel a szabadkőművességnek nem létezik „nemzetközi központja”, hanem egymástól teljesen független nagypáholyokból tevődik össze, történelmi okokból az angol nagypáholyra – amely a „nagypáholy” fogalmát megalkotta -  hárult az a feladat, hogy eldöntse, mely alapelvek szerint lehessen egy emberi társulásról eldönteni, hogy a szabadkőművességhez tartozik-e vagy sem. Ezek a szabályok kötelező érvényűek, számuk mégis elképesztően csekély és széles teret hagynak a nemzeti tradíciók kifejezésére. A regularitás kritériumai három alapszabályban fejezhetők ki:
- Hit Istenben, a Világegyetem Nagy Építőmesterében
- Minden politikai vagy vallási jellegű vita vagy beszélgetés tilalma
- Nők beavatásának és páholyba való felvételének tilalma

Létezik még néhány szabály, melyeknek betartása kötelező, de jellegük történelmi vagy pedig a rituáléra vonatkozó. Minden egyéb a különböző nemzeti hagyományokra van bízva, amelyek igencsak számosak.

A szabadkőművesség jótékonysági célú társaság-e ?

Nem, a szabadkőművesség lényegét tekintve nem karitatív szervezet, de szerte a világban nagyon élénk karitatív munkát folytat teljes diszkrécióval. Magyarországon történelmileg egyike volt az ország legfontosabb karitatív tevékenységet is folytató szervezeteknek, hiszen szabadkőművesek segítségével alapították többek között a mentőszolgálatot, az anya- és csecsemővédelemben ugyanúgy segítő kezet nyújtottak, mint a hajléktalanok felkarolásához.

A szabadkőművesség meg kívánja-e változtatni a társadalmat?

Nem, a szabadkőművesek mindenek előtt arra törekszenek, hogy saját magukat tökéletesítsék, mert minél tökéletesebb emberek lesznek, annál jobb állampolgárok, apák és férjek lehetnek. Persze igaz, hogy minden szabadkőműves azt reméli, hogy személyes példamutatása és kisugárzása jobbá teszi azt a társadalmat, amelyben él:  családja körétől kezdve a társadalom egészéig.

Szekta-e a szabadkőművesség?

Kategórikusan nem szekta. Nincsenek sem guruk, sem tanítványok. A nagymestert és a főmestereket demokratikusan választják világosan meghatározott időre szóló mandátummal. A szabadkőművesség nem rendelkezik sem saját szentírással, sem saját dogmával, amelyben hinni kellene és nincsenek a mindennapi életvitelre vonatkozó előírásai vagy tilalmai.
A szabadkőművesség nem hirdet semmit, ami ellentétben lenne a környező tásadalom felfogássával, tagjait nem kezeli tudatlan gyermekek módjára. Nem osztja embertársait két csoportra:  „megváltottakra”, és „elátkozottakra”. És nem biztosít tagjai számára „megértő”, „védelmező” fészket.
A szabadkőművesség nem térít, nem kér tagjaitól aránytalanul magas pénzösszegeket és többnyire csak 24 éven felüli felnőtteket fogad be. Nem gyakorol nyomást páholyból kiválni szándékozó tagjaira, nem próbálja tagjait a külvilágtól elszigetelni és tagjai nem élnek közösségekben.

Egyébként e tekintetben az a legfontosabb, hogy a szabadkőműves szellemiség ellentétben áll minden szektariánus gondolattal az élet minden területén.

Vallás-e a szabadkőművesség ?

A szabadkőművesség nem vallás és nem valláspótlék. Minden vallású férfi számára nyitva áll és elvárja, hogy tagjai ugyanúgy gyakorolják saját vallásukat, mint beavatásuk előtt.

Létezik-e egy nemzetközi szabadkőműves szervezet ?

Nem létezik.

Miért nem fogadnak be a szabadkőművesek  nőket is maguk közé ?

Léteznek szabadkőműves társaságok, amelyek nőket is befogadnak, sőt létezik egy kizárólag nőkből álló irányzat is, amely igen magas színvonalon dolgozik. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy történelmi okokból kifolyólag kizárólag férfiakat fogad be.

A szabadkőművesség foglalkozik-e politikával ?

A reguláris szabadkőművesség Anderson Alkotmányának engedelmeskedik és különféle társadalmi csoportok és szakmák tagjaiból áll. Ezért nehezen elképzelhető, hogy a renden belül konszenzusra lehetne jutni és állást lehetne foglalni bármilyen témában. Ezért aztán arra az álláspontra helyezkedett, hogy a rend minden tagja saját belátása szerint foglalhat állást profán életében és tegye le politikai véleményeit a páholy küszöbénél.

Elsősorban arra ügyel, hogy ne fogadjon kebelébe olyan személyeket, akik olyan mozgalmakhoz tartoznak, amelyek az emberi méltóságnak vagy a tolerancia és a kölcsönös megbecsülés szabadkőműves eszméivel ellentétes eszméket vallanak.

Antiklerikális beállítottságú-e a szabadkőművesség ?

Nem. Ellenkezőleg, a reguláris szabadkőművesség bátorítja a párbeszédet az elfogadott vallások mindegyikével. Tiszteli minden tagjának a vallását és arra bátorítja tagjait, hogy gyakorolják azt a vallást, amelyet választottak vagy amely családjukban hagyományos.

Titkos társaság-e a szabadkőművesség ?

Nem titkos társaság, hivatalosan bejegyezték az egyesületek jegyzékébe és vezetőinek nevei is nyilvánosan ismertek.

Összeesküvést sző-e a szabadkőművesség a fennálló rend ellen ?

Nem, a demokratikusan vezetett jogállamban élő szabadkőműves nem vehető rá arra, hogy a fennálló rend ellen tevékenykedjék. A szabadkőműves tiszteletben tartja a fennálló rendet és a szabadkőműves eskü egyetlen olyan elemet sem tartalmaz, amely ellentétbe állítaná az állampolgári kötelességeivel.

Előnyben részesíti-e a szabadkőművesség tagjainak szakmai és anyagi érdekeit ?

Nem, semmiképpen.  Ebből a szempontból hasonló minden más emberi társasághoz, mint például a sport vagy a kulturális egyletek.